Algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: nl.legal LLP biedt Diensten aan de opdrachtgever , hierna: Opdrachtnemer.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: De Consument of Bedrijf dat Opdrachtnemer die een dienst afneemt bij opdrachtnemer.
 5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer.
 6. Diensten: de Diensten die Opdrachtnemer aanbiedt.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede voorstellen van Opdrachtnemer voor Diensten die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Opdrachtnemer, waar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk een geheel mee vormen.

Identiteit van de Opdrachtnemer

nl.legal LLP
Waanderweg 64
7812HZ Emmen

Telefoonnummer: 085-301 0707
Email adres: hi@nl.legal

KVK:73234990
BTW: NL8594.14.292.B01

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Opdrachtnemer, elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Opdrachtnemer is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk verworpen
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van boek 7, titel 10 BW  wordt expliciet uitgesloten.
 9.  Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Het Aanbod

 1. Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Opdrachtnemer is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 5 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Opdrachtnemer gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Termijnen in het Aanbod van Opdrachtnemer zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Opdrachtnemer heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan Opdrachtnemer te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (waaronder de bestede tijd en leges) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke overeenkomst die met Opdrachtnemer wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Opdrachtnemer is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Consument is uitgesloten, indien:
 7. De nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument;

en

 • Opdrachtgever zijnde een Consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Opdrachtnemer de Overeenkomst is nagekomen.
 • Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Opdrachtnemer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien een overeenkomst is gesloten waarbij “no cure no pay” is aangeboden en de Overeenkomst wordt ontbonden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de gemaakte uren van Opdrachtnemer alsnog te vergoeden.
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Uitvoering van de dienstverlening

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Opdrachtnemer staat in voor een professionele dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Opdrachtnemer de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Opdrachtnemer aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Opdrachtnemer heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Opdrachtnemer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever gemachtigd te communiceren namens opdrachtgever met wederpartijen en derden zoals Gerechtsdeurwaarders en rechtbanken en namens opdrachtgever afspraken te maken, waaronder maar niet beperkt tot het aangaan van (betalings)regelingen en schikkingen in der minne, naar inzicht van Opdrachtnemer.
 7. Betalingen van derden worden verrekend conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Opdrachtnemer aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Opdrachtnemer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Opdrachtnemer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Opdrachtnemer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Opdrachtnemer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit onverwijld nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Opdrachtnemer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Opdrachtnemer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Consument in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer voert haar dienstverlening uit conform het tarief genoemd op de website onder “Tarieven”.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij Partijen overeengekomen zijn.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Opdrachtnemer haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 8. Opdrachtnemer is bevoegd openstaande vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met ontvangen bedragen ten behoeve opdrachtgever.
 9. Indien overeen is gekomen dat de kosten op de Wederpartij of Tegenpartij worden verhaald, is dit alleen van toepassing indien de Wederpartij of Tegenpartij ook daadwerkelijk overgaat tot volledige betaling. Indien een schikking wordt bereikt of slechts een deel wordt betaald door de Wederpartij waardoor deze kosten niet (volledig) verhaald kunnen worden op de tegenpartij, kunnen de kosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever of worden verrekend met aan Opdrachtgever toekomende of opgehaalde vergoedingen.
 10. Indien Opdrachtnemer “No Cure No Pay” aanbiedt, heeft dit betrekking op de uurtarieven en/of incassokosten van of ten behoeve van Opdrachtnemer. Uurtarieven van Opdrachtnemer komen niet voor rekening voor van Opdrachtgever indien er geen vergoeding wordt opgehaald. De geest van de regeling is de kosten van Opdrachtgever te beperken ten aanzien van de gemaakte uren van Opdrachtnemer, indien geen (dekkende) betaling van de Wederpartij wordt ontvangen. Verschotten zoals maar niet beperkt tot reiskosten, griffierecht en deurwaarderskosten en eventuele kosten van een tegenpartij komen ten laste van Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  De “No Cure No Pay” regeling vervalt indien Opdrachtgever een opdracht terugtrekt en/of zelf afspraken maakt met een wederpartij, Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt aan of informatie heeft weggelaten voor Opdrachtnemer waarvan Opdrachtgever had moeten weten dat dit van belang was voor de zaak en Opdrachtnemer reeds uren heeft gemaakt. De uren komen alsdan integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Incassobeleid

 1. Alle door Opdrachtnemer gestelde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van veertien dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Opdrachtnemer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 2. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer te vergoeden voor elk financieel verlies dat Opdrachtnemer lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Opdrachtnemer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Opdrachtnemer is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Opdrachtnemer alleen geacht te bestaan ​​indien Opdrachtnemer dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming door grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is om adequaat te reageren. 
 3. Indien het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige schuld zijdens Opdrachtnemer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal in ieder geval niet meer bedragen dan het door opdrachtnemer te factureren bedrag.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen slijtage, fabricagefouten, gedurende de periode gelegen tussen de aanvang- en het einde van Overeenkomst zijdens schuld of opzet van Opdrachtnemer.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen of instructies van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van een opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Opdrachtnemer haar eigen Diensten.
 9. Opdrachtnemer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Opdrachtnemer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enig inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die aan derde toebehoren door bijvoorbeeld de door Opdrachtgever aangeleverde materialen.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Opdrachtnemer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Opdrachtnemer binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Binnen 14 dagen na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Opdrachtnemer is verkregen.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Opdrachtnemer berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Opdrachtnemer worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te verlangen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Opdrachtnemer verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Opdrachtnemer zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2.  
 3. alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4.  
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Opdrachtnemer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen , defecten en andere mankementen.

Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Opdrachtnemer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via hi@nl.legal met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Opdrachtnemer de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank-Noord Nederland, locatie Assen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.